เลือกหน้า

ในวันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ร่วมโครงการเสวนาวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 38 ชั้น 3 (ม่วงเขียว)ยว)