เลือกหน้า

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ -๒ และชั้นปีที่ ๓
ทั้งได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสุรินทร์ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
และสาขานิติศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการสื่อสาร
การทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษาในการดำเนินชีวิต
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายในชีวิตประจำวัน และความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและเพศศึกษา

thThai