เลือกหน้า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ได้จัดการประชุม คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยมีอาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชั้น ๓ อาคาร ๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
โดยมีวาระสำคัญพิจารณาดังนี้
เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒ กิจกรรมและการดำเนินงานโครงการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ – ๔ เดือน ตุลาคม – กันยายน ประจำปี
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑ พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
๒ พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
๓ พิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
๔ พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
๕ พิจารณาการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (การพัฒนาผู้สูงอายุ)
๖ พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
๗ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๘ พิจารณาขอรับเงินอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

thThai