เลือกหน้า

ในวันอาทิตย์ที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน
ร่วมโครงการเสวนาวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 38 ชั้น 3 (ม่วงเขียว)

thThai