เลือกหน้า

เมื่อวันที่13 กันยายน 2560 อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัชสุรินทร์

ได้เป็นประธานเปิดโครงการแสดงละครภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ศศบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560

ทำการแสดง ห้องเธียเตอร์ เวลา 13:00

-เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษภายในคณะ

-เพื่อสร้างกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา

-เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์

thThai