เลือกหน้า

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ได้จัดโครงการเสวนาปฐมนิเทศบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560
ด้วยปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับอัตราบุคลากรใหม่ทั้งสายวิชาการ (อาจารย์ผู้สอน)
จำนวน 4 คน ได้แก่
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
และสายสนับสนุนประจำสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 6 คน
โดย อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กล่าวเปิดงานโครงการเสวนาปฐมนิเทศบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 และ
แนะนำบุคลากรใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไดยได้รับเกียรติจากแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป แขรัมย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนา ปิ่นสุวรรณ เป็นวิทยากรเพื่อบรรยาย
ซึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรได้แก่การปฐมนิเทศ ที่จัดขึ้นสำหรับบุคลกากร
เพื่อแนะนำให้รู้จักคุ้นเคยระหว่างเพื่อนร่วมงาน และองค์กรของตนเองที่จะปฏิบัติงาน
ให้บุคลากรใหม่รู้สึกสบายใจและสามารถเรียนรู้การทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น