เลือกหน้า

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประชุมเตรียมงานงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้

กำหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วันพุธที่  13  กันยายน  2560
ณ   ห้องประชุมเธียเตอร์  คณะมนุษยศาสตร์ฯ  อาคาร  38
                                                                                   

 

เวลา 09.00 น.             พระสงฆ์  9 รูป  เจริญพระพุทธมนต์   ถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์ประธานสงฆ์แสดงสัมโมทนียกถา /พระสงฆ์ให้พร

เวลา 10.00 น.             ชมวีดีทัศน์ประวัติผู้เกษียณโดยสังเขป ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กล่าวมุทิตาจิต  แด่ผู้เกษียณอายุราชการ  อาจารย์เรืองฤทธิ์  จันทคล้าย
–  อาจารย์เรืองฤทธิ์  จันทคล้าย  กล่าวแสดงความรู้สึก  “ประสบการณ์การครองตน
ครองคน  ครองงาน”

เวลา 10.30 น.             เสวนา “จากประสบการณ์ที่พากเพียร  สู่บทเรียนที่ทรงคุณค่า
โดย  รศ.บุญยัง  หมั่นดี  ผศ.ธนพร  เวทย์ศิริยานันท์   ผศ.สุทัศน์  กองทรัพย์   และ อาจารย์ฤชุ  สิงคเสลิต

เวลา 18.00 น.            – พิธีบายศรีสู่ขวัญ
– ตัวแทนคณาจารย์  ศิษย์เก่า   กล่าวมุทิตาจิต
– ประธานหลักสูตรหรือตัวแทน มอบพวงมาลัย และมอบของที่ระลึก
– อาจารย์เรืองฤทธิ์  จันทคล้าย  กล่าวแสดงความรู้สึก

เวลา 19.30 น.            รับประทานอาหารร่วมกัน
– การแสดงวงดนตรีแจ๊ส   โดย  คณาจารย์สาขาดนตรี/ศิษย์เก่า
– การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย  โดย นักศึกษาสาขานาฏศิลป์
– รำวงลีลาศ

เวลา  21.00 น.           ปิดงาน

 

———————————-

หมายเหตุ  กำหนดการนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ภาคเช้า  การแต่งกายด้วยผ้าไหม / ผ้าไทย / ชุดสุภาพ

ภาคค่ำ   การแต่งกาย  Theme  น้ำเงิน – ขาว  หรือชุดสุภาพ