เลือกหน้า

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2560 นายบุญทัน พาหา อาจารย์สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร่วมกับสถาบันคุรุพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูด้านคุณธรรมจริยธรรม

หลักสูตร: คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครู ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์