เลือกหน้า

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 อาจารย์ ดร. อัชราพร  สุขทอง  เป็นประธานเปิดงาน  การนำเสนอผลงานทางดนตรี        ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา    ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตึก 37

thThai