เลือกหน้า

วันที่ 20 สิงหาคม 2560  อาจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ร่วมงาน แพรวพราวดาวจรัสฟ้าวิลาสินี  สานสัมพันธไมตรี น้อง พี่ เอกไทย    โรงยิมเนเชียม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์