เลือกหน้า

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  2560 อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ  การเขียนงานวิจัยและบทความทางวิชาการ           จัดขึ้นโดย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค  ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมเสวนา  มีความรู้และทักษะการเขียนรายงานการวิจัยได้ถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐานที่สถาบันกำหนด และเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้รับรองมาตรฐาน