เลือกหน้า

โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศ. จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วิทยากรโดย ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม ETI ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว จ.เชียงใหม่ ระหว่าง วันที่9-11 สค.2560
โดยมีบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมในครั้งนี้เพื่อนำกลับมาใช้และพัฒนาคณะต่อไป

thThai