เลือกหน้า

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ร่วมประชุมการจัดทำหนังสือ “ยิ่งยศเบิกฟ้ามหาวชิราลงกรณ ปกเกล้าชาวสุรินทร์”

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในที่ประชุม

เพื่อปรึกษาหารือในการจัดทำหนังสือ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 38