เลือกหน้า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดย อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัชสุรินทร์
มอบ อาจารย์ และนักศึกษา สาขานาฎศิลป์ ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายกูย ณ. ศูนย์คชศึกษา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์