เลือกหน้า

เมื่อวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560 สาขาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จัดพิธีไหว้ครู – ครอบครูดนตรี ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติประกอบพิธีโดย พันโทวิชิต โห้ไทย ศิลปินแห่งชาติ
สาขาการแสดง(ดนตรีไทย – โยธวาทิต) พุทธศักราช 2555 พร้อมนักศึกษา และคณาจารย์ เรียนจากโรงต่างๆเข้าร่วม