เลือกหน้า

ผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  ร่วมตอนรับคณาจารย์ นักศึกษาจากวิทยาลัยฮุนเซนอุดรมีชัยประเทศกัมพูชา จำนวน 25 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวตอนรับ  ณ อาคารล้านช้าง  เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาทางด้านวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างองค์กร และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา