เลือกหน้า

วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุมเธียเตอร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ :แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๒
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ :แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม นี้
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ดร.บุหงา วัฒนะและรองศาสตราจารย์ดร.วิชัย แหวนเพชร

thThai