เลือกหน้า

ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีเป็นประธานในพิธี อ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และเบิกตัวผู้นำนักศึกษาอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เข้าสู่มณฑลพิธีสนามกีฬาศรีณรงค์ เพื่อประกอบพิธีลอดตราพระราชลัญจกร

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2560 ณ มณฑลพิธีสนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

เครดิตภาพ : นายพา จอกทอง

thThai