เลือกหน้า

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560  นายพรรณราย  คำโสภา  รองครบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ร่วมโครงการ สืบสานวัฒนธรรมลงแขกดำนา  บูชาพระแม่โพสพ  ประจำปีการศึกษา 2560  ณ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เพื่อเป็นการให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมการปลูกข้าว รู้ภูมิหลังความเป็นมา  ความสำคัญของวัฒนธรรมการปลูกข้าวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

thThai