เลือกหน้า

วันที่ 1-15 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาศิลปะ จัดโครงการสัมมนาอบรมปฏิบัติการทางศิลปกรรมและนิทรรศการศิลปกรรม  “นุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 ณ ลานกิจกรรม  อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด้านการเรียนการสอนทางทัศนศิลป์ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

thThai