เลือกหน้า

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560  เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ใหม่(สายผู้สอน )ที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ   เพื่อให้พนักงานใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์และผลการดำเนินงานขององค์กร  มีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ และบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กร รวมถึงเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ      และความคาดหวังในการปฏิบัติงานของตำแหน่งที่พนักงานแต่ละคนดำรงอยู่ตลอดจนรับรู้สิทธิประโยชน์   และบริการต่างๆที่องค์กรจัดให้  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารงานขององค์กร ได้แก่กฎระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ  เสริมสร้างและปลูกฝังความรู้สึกที่ดีความสามัคคีและทัศนคติที่ดีในการ ปฏิบัติงานร่วมกัน   และเพื่อสร้างความประทับใจที่ดีแก่ผู้ที่เริ่มเข้ามาทำงาน ทำให้เกิดความพึงพอใจและมั่นใจในการใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1.นางสาวนภาพร  มบขุนทด  ตำแหน่ง  อาจารย์  (สาขาวิชาศิลปกรรม)

2.นางสาวนิตยา  เรืองสุวรรณ  ตำแหน่ง  อาจารย์  (สาขาวิชาภาษาไทย)

3.นายนาวี  รับพร  ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

4. นางสาวอรนุช  แสงสุข ตำแหน่ง  อาจารย์  (สาขาวิชาสังคมศึกษา)

ซึ่งอาจารย์พนักงานใหม่ต้องรายงานตัวที่หลักสูตร และรับการปฐมนิเทศจากสาขาที่สังกัดต่อไป

thThai