เลือกหน้า

วันที่ 26 กรกฎาคม .. 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชากร   ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23 โดยมี อาจารย์ ดร. อัชราพร   สุชทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานกิจกรรมและโครงการ ในครั้งนี้ พร้อมคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงาน ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

thThai