เลือกหน้า

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าพบปะและประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องเธียเตอร์ชั้น 2 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อรับฟังและพูดคุย โดยมีอาจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง คณะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวให้การต้อนรับ