เลือกหน้า

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560  นายพีรวัส  อินทวี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในสาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1-5 เพื่อสานสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน ส่งเสริมการออกกำลังกาย ปลูกฝังจิตสำนึกให้รักในการออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติ

thThai