เลือกหน้า

วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม  2560 เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป   ณ อาคาร 38  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กิจกรรม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและเพลงพระราชนิพนธ์   การเสวนาทางวิชาการ  การนำเสนอผลงาน    การแสดงผลงานทางวิชาการและการจัดนิทรรศการของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

กำหนดการโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23
วันที่ 26 กรกฎาคม พ
.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 และ ห้องเธียเตอร์
ชั้น 2 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 08.00 น.         ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนา

09.00 น.         กล่าวเปิดการเสวนาโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23  

โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

09.20 น.         พิธีมอบเกียรติบัตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนก โตสุรัตน์
                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

09.30 น.         เสวนาโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ
ครั้งที่ 23 “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย
                       คณาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตร
                       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
                       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
                       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
                       หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์              

11.50 น.         พักกลางวัน

12.50 น.         เสวนา “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย

                       คณาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตร
                       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
                       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม       

 

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 38
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 08.00 น.         ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนา

09.00 น.         พิธีเปิดงานเสวนาโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ
ครั้งที่ 23 “การใช้ชีวิตในสังคม 4.0” โดย
                       อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

09.20 น.         เสวนา “การใช้ชีวิตในสังคม 4.0” โดย วิทยากร

                       นายพัชรพล สุทธิธรรม              กรรมการผู้จัดการ Cosmetic Manufacturer

                       นายลีนวัตร วาลีประโคน           นักวิชาการด้านรัฐประศานศาสตร์

11.50 น.         พักกลางวัน

12.50 น.         ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและเพลงพระราชนิพนธ์
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

17.00 น.         กล่าวปิดงานโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ
ครั้งที่ 23 โดย อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

 หมายเหตุ        นิทรรศการ และการแสดงผลงานวิชาการของหลักสูตรที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

                           และสังคมศาสตร์ จัดแสดงวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม  2559  ตลอดทั้งสองวัน

*กำหนดการ อาจจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม