เลือกหน้า

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00 . คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามข้อตกลงด้านศิลปกรรมศาสตร์ระหว่าง 19 สถาบันทั่วประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านวิชาการทั้งเนื้อหาและกิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษาในการจัดทำโครงการทางด้านวิชาการรูปแบบต่าง ร่วมกัน ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การอบรมสัมมนา การบริการทางวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

thThai