เลือกหน้า

        การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรอื่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศได้อย่างต่อเนื่องและมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยยึดหลักการผสานประโยชน์และความชำนาญซึ่งกันและกัน ให้เกิดความร่วมมืออันดีในการสนับสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษกิจและสังคมตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ อันจะนำมาซึ่งการเอื้ออำนวยประโยชน์ทางการศึกษาต่อกันอย่างยั่งยืน
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขึ้น
       ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นฝ่ายต้อนรับผู้แทนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 
โดยท่านอาจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทองคณะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เพื่อลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ