เลือกหน้า

#วันนี้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

นำโดย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 17-18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 อาคาร 38 (อาคารม่วงเขียว) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ณ ห้องประชุมล้านช้าง อาคารฝึกประสบการณ์ล้านช้าง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

#โดยมี
ท่านอาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

#วิทยากรบรรยาย โดย
ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์
อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โดยเป็นโครงการที่ส่งเสริม เสริมสร้าง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้ตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ที่ได้รับจาการศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี

#ทั้งนี้ ท่านอาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรึกษาท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อการจัดทำเครือข่ายวารสารทางด้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการนำวารสารที่ตีพิมพ์เข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI : Thai Journal Citation lndex Centre) สำหรับการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ “#ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต “#ภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมการจัดการ”
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

thThai