เลือกหน้า

เมื่อเวลา 09.00 – 14.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินความพึ่งพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ อาคารล้านช้าง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจร่วมกันถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลโครงการดังกล่าว  ในงานดังกล่าวได้เชิญผู้บริหารจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมด้วย

thThai