เลือกหน้า

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นางธรรมชนก  ใจเมืองและ นายคมกฤษณ  คล้ายบุตร  ผู้ประสานการสัมมนาสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ เข้าพบ อาจารย์ ดร. อัชราพร  สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เพื่อขอเชิญท่านเป็นวิทยากร การสัมมนาการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560  ในหัวข้อ “การศึกษาเพื่ออาชีพ : พัฒนาสู้การทำงานในยุค Thailand  4.0 “

thThai