เลือกหน้า

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาใหม่  (อินทนิลช่อที่ 44)       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม การประกอบคุณงามความดี ให้มีความคิดดี สำนึกดี ให้สมกับเป็นนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในพิธี

thThai