เลือกหน้า

นายวิสูตร  ดวงสิมา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เข้าพบ อาจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง  เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

thThai