เลือกหน้า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เตรียมความพร้อมในการรับเสร็จพระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จะเสร็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เป็นการส่วนพระองค์ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 โดยประทับ ณ โรงแรมล้านช้าง  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์   โดยท่าน ดร.อัชราพร  สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กำกับติดตามดูแล ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารและพื้นที่ใกล้เคียงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

thThai