เลือกหน้า

ประชาสัมพันธ์ การเขียนรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร (หลักสูตรที่ยังไม่ส่งรายงานประเมินตนเอง รอบ 8 เดือนและแผนพัฒนาหลักสูตรให้นำส่งด้วยค่ะ ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด หรือส่งที่ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานประกันคุณภาพ เบอร์โทร086-066-3945)ต่อไปจะติดตามรอบ 10 เดือน ท่านสามารถเขียนให้ครบทั้ง 12 เดือนเลยก็ได้นะค่ะ สามารถส่งข้อมูลภายในวันที่ 15พฤษภาคม 2560 ที่นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เอกสารตัวอย่าง
thThai