เลือกหน้า

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงษ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
และอาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์เจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรค์ วรอินทร์ ประธานอนุกรรมการประเมิน
เพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 1 พร้อมคณะจากคุรุสภา ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สำหรับการมาของคณะอนุกรรมการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) จำนวน 19 สาขาวิชา
ตามสภาพจริง โดยได้มีการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา แต่ละทางสาขาวิชา ตลอดจนครูพี่เลี้ยง เกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตร
คุณวุฒิของผู้สอนแต่ละสาขาวิชา การเตรียมออกฝึกสอน และการประเมินนักศึกษาฝึกสอน
อีกทั้งได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้คณะครุศาสตร์สนับสนุนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชาในเรื่องการสอบสอนครูของนักศึกษาอีกด้วย