เลือกหน้า

การประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน

ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563

ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน

ประกาศเพิ่มเติม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน

ขอเชิญ บุคลากรสายสนับสนุนส่งผลงาน

เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน
ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โดยมีกิจกรรมดังนี้

    1. บรรยายพิเศษ”การจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลาการสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน” วิทยากรโดย ผศ.จิตใส คล่องพยาบาล อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
    2. กิจกรรมการนำเสนอการพัฒนางานสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
วิทยากรโดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ผู้เชียวชาญ ระดับ 9 อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Featured Talks & Speakers

นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ระดับ 9 เชี่ยวชาญ
อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.จิตใส คล่องพยาบาล

อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์

การส่งผลงานการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนางาน

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากรสายสนับสนุนในระดับอุดมศึกษา

๒. การสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

๒.๑ เปิดรับสมัครลงทะเบียนเพื่อส่งผลงานนำเสนอการพัฒนางาน และชำระเงินค่าลงทะเบียน

ท่านละ ๕๐๐ บาท  ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ (๒๔ มกราคม ๒๕๖๓)

๒.๒ เปิดรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง และชำระเงินค่าลงทะเบียน ท่านละ ๑๐๐ บาท

ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ (๒๔ มกราคม ๒๕๖๓)

สมัครได้ที่

โดยโอนเงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 644-030330-0

 

๓. เกณฑ์การส่งผลงาน

๓.๑ การส่งผลงานประกอบด้วย คู่มือปฏิบัติงาน หรือ การประเมินค่างาน ท่านสามารถส่งข้อมูลได้ทั้ง ๒ ผลงาน หรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

๓.๒ รายละเอียดผลงานนำเสนอไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A4  ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK  ขนาดตัวอักษร ๑๖ โดยส่งข้อมูลเป็น file word

๓.๓ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จากคณะกรรมการ จำนวน ๓๐ ผลงาน จะต้องนำเสนอในรูปแบบ PowerPoint  เวลาในการนำเสนอไม่เกินท่านละ ๑๐ นาที และนำส่งผลงานผ่านทางอีเมลล์ human@srru.ac.th ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

๓.๔ ผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอ ท่านจะได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ สามารถติดต่อรับข้อมูลเอกสารได้ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือท่านสามารถดาวน์โหลดทางเว็ปไซด์ https://human.srru.ac.th/managementregister/

๓.๕ คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาคัดเลือกผลงาน

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและผู้เข้าร่วมโครงการ

๔.๑ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

๔.๒ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

๕.  วัน เวลา สถานที่ ดำเนินโครงการ 

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

๖. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จะมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ดังนี้

๖.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการ

๖.๒ ผู้นำเสนอผลงาน

๖.๓ ผู้นำส่งผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือก

๖.๔ ผู้นำเสนอผลงานที่โดดเด่น

กำหนดการ

โครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

}

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

ห้องประชุมเธียเตอร์ 38

ลงทะเบียน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

}

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ห้องประชุมเธียเตอร์ 38

 พิธีเปิดโครงการ

โดย ผศ.กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โดย ผศ.กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กล่าวรายงาน โดย อ.ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

}

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ห้องประชุมเธียเตอร์ 38

บรรยายพิเศษ

บรรยายพิเศษ“การจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อการพัฒนางาน”

บรรยายพิเศษ“การจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อการพัฒนางาน” วิทยากรโดย ผศ.จิตใส คล่องพยาบาล
อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์

}

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ห้องประชุมเธียเตอร์ 38

 กิจกรรมการนำเสนอการพัฒนางานสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

วิทยากรโดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๙

กิจกรรมการนำเสนอการพัฒนางานสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
วิทยากรโดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๙
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ ๙ อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นาสตร์

}

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

}

๑๓.๐๐ - ๑๗.๓๐ น

ห้องประชุมเธียเตอร์ 38

กิจกรรมการนำเสนอการพัฒนางานสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ต่อ)

วิทยากรโดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๙

 วิทยากรโดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๙
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ ๙ อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

}

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ห้องประชุมเธียเตอร์ 38

กิจกรรมการนำเสนอการพัฒนางานสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ต่อ)

วิทยากรโดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๙
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ ๙ อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

}

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

}

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ห้องประชุมเธียเตอร์ 38

กิจกรรมการนำเสนอการพัฒนางานสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ต่อ)

วิทยากรโดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๙

วิทยากรโดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๙
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ ๙ อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

}

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

สรุปข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี

}

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

พิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมนำเสนอ/ มอบรางวัล/การมอบรางวัล/พิธีปิดโครงการ

9

หมายเหตุ

๑. กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
๒. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.และ ๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.
๓. พักรับประทานกลางวัน อาหารกลางวัน ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๔. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๑๐๐ บาท /คน
๕. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอการพัฒนางาน จำนวน ๕๐๐ บาท/คน

Pricing &  Registration

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้

มีการมอบรางวัลสำหรับผู้ที่มีผลงานโดดเด่น
ด่วนรับจำนวนจำกัด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โทร ๐๔๔-๕๑๓-๓๖๙ หรือทางอีเมลล์ human@srru.ac.th