เลือกหน้า

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบฟอร์ม

 • ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แบบ สค.1)
  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 • แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แบบ สค.2)
  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 • หนังสือยินยอมในการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แบบ สค.3)
  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 • แบบประวัติและผลงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แบบ สค.4)
  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF