เลือกหน้า
The Divi App

การให้บริการงาน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

             

                      สถิติการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่  ๑ – ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๖

ลำดับที่

การดำเนินงาน

จำนวน

งานบริหารงานทั่วไป/งานเลขานุการ

 

 

-การรับหนังสือภานนอก

๑๐๓  เรื่อง

 

-รับหนังสือจากธุรการกลาง หนังสือจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยถึงคณบดี

๒๘๐  เรื่อง

 

-หนังสือส่งออก

๑๕๒  เรื่อง

 

-จัดทำข้อมูลการเดินทางไปราชการของบุคลากร

๕๘  ครั้ง

 

-จัดทำข้อมูลการลาของบุคลากร

๒๐  ครั้ง

 

-คำสั่ง – ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๑๕  เรื่อง

 

-งานบริการ การขอใช้ห้องประชุม

๑๗  ครั้ง

 

-จัดทำหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพ

 

-จัดทำหนังสือราชการภายใน-ภายนอก

๑๕  เรื่อง

งานการเงิน แผน และพัสดุ

 

 

-ดำเนินการจัดซื้อ-จ้าง  ผ่านระบบ EGP และระบบ ๓  มิติ

๖  เรื่อง

 

-ส่งเรื่องเบิก -จ่าย  การเงิน

๖  เรื่อง

 

-งานยืมเงินทดรองจ่าย

๙  ครั้ง

 

-งานตรวจสอบประมาณการค่าใช้จ่ายที่ขออนุมัติในการเดินทางไปราชการ

๕๘  ครั้ง

 

-งานตรวจประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม โครงการ    

๑๐  เรื่อง

 

-งานตรวจสอบเอกสารที่ส่งเบิกจ่าย         

๓๗  เรื่อง

 

-งานป้อนข้อมูลขออนุมัติเบิกจ่ายในระบบ ๓ มิติ และเสนออนุมัติตามขั้นตอน

๓๗  เรื่อง

 

-งานให้คำแนะนำ การเบิกค่าใช้จ่าย การกรอกข้อมูลการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์ม       

     ๑๕  เรื่อง

งานวิชาการและบริการการศึกษา

 

 

-อนุมัติผลการเรียน

๑  ครั้ง

 

-นักศึกษายื่นคำร้องแก้ I

๒๗ คน

 

-นักศึกษาติดต่อเปิด-จองรายวิชา

 

-นักศึกษาติดต่อขอตรวจสอบผลการเรียน

๔  ครั้ง

 

-จัดทำข้อมูลการเทียบโอนผลการเรียน

๗ คน

 

-จัดทำแบบรายงานวัดผลการเรียน เสนอ กบ. กปจ. อนุสภาวิชาการ

๓  ครั้ง

 

สถิติการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่  ๑ – ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๖

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

-ประชาสัมพันธ์  อบรมความเสี่ยง

๑ โครงการ

 

-ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

๓  โครงการ

งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

 

 

-บันทึกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารงานวิจัยและงานประชุมวิชาการ

๒๕  ครั้ง

 

-จัดทำเรื่องขอกำหนดตำแหน่งเข้าที่ประชุม  กบ.คณะ

๒  คน

งานบริการวิชาการ

 

 

-ประชุมผู้รับผิดชอบ โครงการ U2T

๑  ครั้ง

 

-จัดส่งข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์ ฯ

๑  ครั้ง

 

-ประสาน หลักสูตร งานฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

๑๐  ครั้ง

 

-จัดทำคำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ฯ โครงการยุทธศาสตร์ ฯ

๑  เรื่อง

งานกิจการนักศึกษา

 

 

-ดำเนินการเรื่องการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๑  เรื่อง

 

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี ๒๕๖๖

           – ประชุมวางแผนการออกแนะแนวกับหลักสูตร

          – ทำเรื่องไปราชการให้หลักสูตร จำนวน ๘ หลักสูตร

          – จัดทำคำสั่งไปราชการเพื่ออกแนะแนวการศึกษา

          – ทำเรื่องเบิกจ่ายไปราชการให้หลักสูตร จำนวน ๘ หลักสูตร

 

 

 

 

 

๘  เรื่อง

 

-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษาทุนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๒  ครั้ง

 

-ดำเนินการเรื่องทุนมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

๑ ครั้ง

 

-ดำเนินงานเตรียมการจัดกิจกรรม Open House ในงานโครงการ SRRU OPEN HOUSE OPEN  HEART 2023

 

 

 

 

 

สถิติการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่  ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับที่

การดำเนินงาน

จำนวน

งานบริหารงานทั่วไป/งานเลขานุการ

 

 

-การรับหนังสือภานนอก

๑๐๓  เรื่อง

 

-รับหนังสือจากธุรการกลาง หนังสือจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยถึงคณบดี

๒๘๐  เรื่อง

 

-หนังสือส่งออก

๑๕๒  เรื่อง

 

-จัดทำข้อมูลการเดินทางไปราชการของบุคลากร

๕๘  ครั้ง

 

-จัดทำข้อมูลการลาของบุคลากร

๒๐  ครั้ง

 

-คำสั่ง – ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๑๕  เรื่อง

 

-งานบริการ การขอใช้ห้องประชุม

๔๒ ครั้ง

 

-จัดทำหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพ

 

-จัดทำหนังสือราชการภายใน-ภายนอก

๑๕  เรื่อง

งานการเงิน แผน และพัสดุ

 

 

-ดำเนินการจัดซื้อ-จ้าง  ผ่านระบบ EGP และระบบ ๓  มิติ

๑๘  เรื่อง

 

-ส่งเรื่องเบิก -จ่าย  การเงิน

๕๐ เรื่อง

 

-งานยืมเงินทดรองจ่าย

๒๔ ครั้ง

 

-งานตรวจสอบประมาณการค่าใช้จ่ายที่ขออนุมัติในการเดินทางไปราชการ

๓๖ ครั้ง

 

-งานตรวจประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม โครงการ    

๑๔  เรื่อง

 

-งานตรวจสอบเอกสารที่ส่งเบิกจ่าย         

 ๓๗  เรื่อง

 

-งานป้อนข้อมูลขออนุมัติเบิกจ่ายในระบบ ๓ มิติ และเสนออนุมัติตามขั้นตอน

๓๗  เรื่อง

 

-งานให้คำแนะนำ การเบิกค่าใช้จ่าย การกรอกข้อมูลการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์ม       

     ๑๕  เรื่อง

งานวิชาการและบริการการศึกษา

 

 

-อนุมัติผลการเรียน

–  ครั้ง

 

-นักศึกษายื่นคำร้องแก้ I

๑๕ คน

 

-นักศึกษาติดต่อเปิด-จองรายวิชา

 

-นักศึกษาติดต่อขอตรวจสอบผลการเรียน

๑๐  ครั้ง

 

-จัดทำข้อมูลการเทียบโอนผลการเรียน

– คน

 

-จัดทำแบบรายงานวัดผลการเรียน เสนอ กบ. กปจ. อนุสภาวิชาการ

๑ ครั้ง

 

          

สถิติการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่  ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

-ประชาสัมพันธ์  อบรมความเสี่ยง

๑ โครงการ

 

-ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

๓  โครงการ

งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

 

 

-บันทึกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารงานวิจัยและงานประชุมวิชาการ

๓๖  ครั้ง

 

-จัดทำเรื่องขอกำหนดตำแหน่งเข้าที่ประชุม  กบ.คณะ

–  คน

งานบริการวิชาการ

 

 

-ประชุมผู้รับผิดชอบ โครงการ U2T

–  ครั้ง

 

-จัดส่งข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์ ฯ

–  ครั้ง

 

-ประสาน หลักสูตร งานฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

๑๐  ครั้ง

 

-จัดทำคำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ฯ โครงการยุทธศาสตร์ ฯ

–  เรื่อง

 

 

 

 

สถิติการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่  ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่

การดำเนินงาน

จำนวน

งานบริหารงานทั่วไป/งานเลขานุการ

 

 

-การรับหนังสือภานนอก

๑๓๗  เรื่อง

 

-รับหนังสือจากธุรการกลาง หนังสือจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยถึงคณบดี

๓๐๐  เรื่อง

 

-หนังสือส่งออก

๒๒๘  เรื่อง

 

-จัดทำข้อมูลการเดินทางไปราชการของบุคลากร

๒๕  ครั้ง

 

-จัดทำข้อมูลการลาของบุคลากร

๑๓  ครั้ง

 

-คำสั่ง – ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๖๐  เรื่อง

 

-งานบริการ การขอใช้ห้องประชุม

๒๙ ครั้ง

 

-จัดทำหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพ

 

-จัดทำหนังสือราชการภายใน-ภายนอก

๒๐  เรื่อง

งานการเงิน แผน และพัสดุ

 

 

-ดำเนินการจัดซื้อ-จ้าง  ผ่านระบบ EGP และระบบ ๓  มิติ

๙  เรื่อง

 

-ส่งเรื่องเบิก -จ่าย  การเงิน

๒๖ เรื่อง

 

-งานยืมเงินทดรองจ่าย

๖ ครั้ง

 

-งานตรวจสอบประมาณการค่าใช้จ่ายที่ขออนุมัติในการเดินทางไปราชการ

๗๖ ครั้ง

 

-งานตรวจประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม โครงการ    

๕  เรื่อง

 

-งานตรวจสอบเอกสารที่ส่งเบิกจ่าย         

 ๒๓  เรื่อง

 

-งานป้อนข้อมูลขออนุมัติเบิกจ่ายในระบบ ๓ มิติ และเสนออนุมัติตามขั้นตอน

๒๖  เรื่อง

 

-งานให้คำแนะนำ การเบิกค่าใช้จ่าย การกรอกข้อมูลการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์ม       

     ๒๓ เรื่อง

งานวิชาการและบริการการศึกษา

 

 

-อนุมัติผลการเรียน

–  ครั้ง

 

-นักศึกษายื่นคำร้องแก้ I

๑๕ คน

 

-นักศึกษาติดต่อเปิด-จองรายวิชา/ขอลงทะเบียนเรียนร่วม

๔๕ ราย

 

-นักศึกษาติดต่อขอตรวจสอบผลการเรียน

๑๐  ครั้ง

 

-จัดทำข้อมูลการเทียบโอนผลการเรียน

๒ คน

 

-จัดทำแบบรายงานวัดผลการเรียน เสนอ กบ. กปจ. อนุสภาวิชาการ

๑ ครั้ง

 

           สถิติการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่  ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

-ประชาสัมพันธ์  การเข้าร่วมโครงการต่างๆ

๔ โครงการ

 

-การจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ ระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๖ ณ  ห้องประชุมไอยรา 

อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง และห้องประชุม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น ๔

๑ โครงการ

 

-การจัดงานโครงการจัดการความรู้ : เสวนาแลกเปลี่ยนค้นหาและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๑ โครงการ

งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

 

 

-บันทึกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารงานวิจัยและงานประชุมวิชาการ

๓๙  ครั้ง

 

-จัดทำเรื่องขอกำหนดตำแหน่งเข้าที่ประชุม  กบ.คณะ

๒ คน

งานบริการวิชาการ

 

 

-ประสาน หลักสูตร งานฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

๔  ครั้ง

 

-จัดทำข้อมูลนำเสนอโครงการยุทธศาสตร์ฯ

๑  ครั้ง

 

 

 

 

 

               สถิติการให้บริการของห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

ลำดับที่

เดือน

จำนวน/คน

มกราคม  2566

86

2

กุมภาพันธ์ 2566

78

3

มีนาคม 2566

69

4

เมษายน 2566

 

5

พฤษภาคม 2566

 

6

มิถุนายน 2566

 

7

กรกฏาคม 2566

 

8

สิงหาคม 2566

 

9

กันยายน  2566

 

10

ตุลาคม 2566

 

11

พฤศจิกายน 2566

 

12

ธันวาคม 2566

 

 

 

 

สถิติการให้บริการของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

ลำดับที่

เดือน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 38

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 38404 ชั้น 4 อาคาร 38

มกราคม  2566

123

35

2

กุมภาพันธ์ 2566

115

30

3

มีนาคม 2566

100

10

4

เมษายน 2566

0

15

5

พฤษภาคม 2566

 

 

6

มิถุนายน 2566

 

 

7

กรกฏาคม 2566

 

 

8

สิงหาคม 2566

 

 

9

กันยายน  2566

 

 

10

ตุลาคม 2566

 

 

11

พฤศจิกายน 2566

 

 

12

ธันวาคม 2566

 

 

 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2566

thThai