เลือกหน้า

รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของหน่วยงาน

 

กลุ่มงานบริการการศึกษา
-การให้บริการขยายระยะเวลาลงทะเบียนเรียน/
-การให้บริการข้อมูลด้านการรับสมัครนักศึกษา
-การให้บริการขอทราบผลการเรียน
-การให้บริการขอแก้ไขผลการเรียน (ติด I)
-การให้บริการข้อมูลด้านหลักสูตร
-การให้บริการข้อมูลด้านผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย

กลุ่มงานบริหาร
-งานบุคลากร
-งานแผนและงบประมาณ
-งานธุรการ
-งานประกันคุณภาพการศึกษา

ความพึงพอใจการใช้บริการจองห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความพึงพอใจการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

thThai