เลือกหน้า

สาขารัฐประศาสนศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เมื่อวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

thThai