เลือกหน้า

ประมวลภาพ

ภาพรับการตรวจสอบติดตามและประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

ภาพรับการตรวจสอบติดตามและประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 1-10, 13,15 กรกฎาคม และ 16 กรกฎาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

thThai