Select Page

ฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม

 

การสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และความสามารถในการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม

 

Get InvolvedDonate

องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ทําให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาส และมูลค่าเพิ่ม

ในปี งบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการ บรรลุตามแผนการดำเนิน ได้แก่โครงการ

  1. 1. โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ SICE คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการ แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ SICE    ครั้งที่ 4  ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24- 31 มกราคม 2563 โดในครั้งนี้ อาจารย์และนักศึกษา ได้    อาจารย์ บุคลากร นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ SICE   ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

2.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลยกระดับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

          2.1 คณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา เข้าร่วมพิธีแซนโฏนตาของมกาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

          2.2 สาขาวิชาตนตรี ได้เข้าร่วมโครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา เป็นการรวมตัวของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีองค์สมเด็จพระขนิษฐาราชเจ้าสมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จมาร่วมงาน และทรงบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับนักศึกษา ทางสาขา ได้ถวายเครื่องดนตรีที่ผลิตเอง คือ ซอกันตรึม ผลิตโดยอาจารย์อดิศักดิ์  ชมดี และปี่ภูไท โดยอาจารย์ชนาวัฒน์  จอนจอหอ  อาจารย์ประจำสาขาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   เมื่อวันที่ 28-30 ตุลาคม2562

          2.3 สาขาวิชานาฏศิลป์ร่วมแสดงในงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชการที่ 10 ได้รับคำชื่นชมจากหลายหน่วยงานต่างๆ อย่างมาก เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลาง จังหวัดสุรินทร์

           2.4 อาจารย์ และนักศึกษาสาขานาฎศิลป์และสาขาดนตรี จำนวน 24 คนได้ข้าร่วมงานการท่องเที่ยวประจำปีของรัฐมณีปุระ  สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 -1 ธันวาคม 2562

          2.5 สาขาวิชานาฏศิลป์ได้รับผิดชอบขบวนนางรำในงานแห่เทียนพรรษา และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ในงานดังกล่าว

          2.6 สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการบูรณาการการเรียนรู้พุทธศาสนพิธีด้วยประเพณี ฮีตสอบสอง เมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ 2563

 

3.โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงมุทิตาจิต  แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 -12 กันยายน 2562

ประโยชน์ที่ได้รับ   บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเพิ่มพูนประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาสงผลต่อสมรรถนะในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพบุคลากรได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างข้าง หลากหลาย และทันการณ์

ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของผู้เกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อุทิศตน เสียสละ ทุ่มเท พลังกายใจพฤติปฏิบัติตน เป็นอย่างดีจนครบเกษียณอายุราชการ

 

  1. โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

             คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จัดโครงการเสวนาส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย  ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 2562   โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562   

    ประโยชน์ที่ได้รับ  คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติปิบัติ สืบทอดเป็นวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ในมิติทางศาสนาและทบทวนการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ ในปีที่ผ่านมาเพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของคณะฯในปีต่อไป ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

Kripton Star Farmers Market

Saturdays (8am – 2pm), Alameda, CA

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Jack London Farmers Market

Tuesdays (10am – 2pm), Oakland, CA

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Ferry Plaza Farmers Market

Thursdays (10am – 2pm), SF, CA

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Over 400 Local Merchants

Nunc dictum pulvinar porta. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Curabitur tortor lorem, lacinia in nunc eget tristique volutpat urna.

100% Organic

Curabitur tortor lorem, lacinia in nunc eget, tristique volutpat urna. Pellentesque suscipit dolor metus, eu cursus sapien molestie non. Sed viverra mauris molestie purus hendrerit. Curabitur tortor lorem, lacinia in nunc eget, tristique volutpat urna.

Local Merchants

%

Organic

Locations

Mauris porta nulla vitae aliquam luctus. Vestibulum non tempus libero. Sed ultricies diam ligula, vitae vestibulum lectus.

 

– Victor Novak, Califor Agro Ltd.

Mauris porta nulla vitae aliquam luctus. Vestibulum non tempus libero. Sed ultricies diam ligula, vitae vestibulum lectus.

 

– Victor Novak, Califor Agro Ltd.

Mauris porta nulla vitae aliquam luctus. Vestibulum non tempus libero. Sed ultricies diam ligula, vitae vestibulum lectus.

 

– Victor Novak, Califor Agro Ltd.

Mauris porta nulla vitae aliquam luctus. Vestibulum non tempus libero. Sed ultricies diam ligula, vitae vestibulum lectus.

 

– Victor Novak, Califor Agro Ltd.

Special Events

08 Sep 2017

Organic Crops Showing Event 2017

Maecenas lectus purus, pulvinar sed rutrum id, laoreet cursus nibh. Duis eu purus at convallis vehicula.
08 Sep 2017

Organic Crops Showing Event 2017

Maecenas lectus purus, pulvinar sed rutrum id, laoreet cursus nibh. Duis eu purus at convallis vehicula.

Latest from the Blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. 

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา๒/๒๕๖๖

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา๒/๒๕๖๖

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ ๐๐๔ /๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา๒/๒๕๖๖ [pdf-embedder...

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ฉบับที่ 052/2566 เรื่องการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 052/2566 เรื่องการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 052/2566 เรื่อง การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศรับทุนวิจัย-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ประจำปี-2567 แบบเสนอเค้าโครงขอทุนสนับสนุนงานวิจัย-2567-ระดับคณะ [pdf-embedder...

กําหนดการ การฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําประการศึกษา 2563 – 2564

กําหนดการ การฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําประการศึกษา 2563 – 2564

กําหนดการ การฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําประการศึกษา 2563 - 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 3 – 4 และ 7 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...

A Special Thanks to Our Sponsors

Become a Merchant or Donate Today!

Get InvolvedDonate
en_USEnglish