เลือกหน้า

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อาจารย์วนมพร พาหะนิชย์

อาจารย์วนมพร พาหะนิชย์

อาจารย์

ปริญญาโท กศ.ม. (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2538)
ปริญญาตรี ค.บ. (สังคมศึกษา)
วิทยาลัยครูมหาสารคาม (2535)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี

อาจารย์

ปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(2561)
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(2545)
ปริญญาตรี พธ.บ. (สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(2542)

อาจารย์ ดร.ธงไชย สุขแสวง

อาจารย์ ดร.ธงไชย สุขแสวง

อาจารย์

ปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(2562)
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(2556)
ปริญญาตรี พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(2542)
ปวค. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2542)

อาจารย์พงษ์พันธ์ พึ่งตน

อาจารย์พงษ์พันธ์ พึ่งตน

อาจารย์

ปริญญาโท อ.ม. (ประวัติศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548)

อาจารย์อัญญา บูชายันต์

อาจารย์อัญญา บูชายันต์

อาจารย์

ปริญญาโท วท.ม. (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2557)
ปริญญาตรี อษ.บ. (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)

อาจารย์บุญทัน พาหา

อาจารย์บุญทัน พาหา

อาจารย์

ปริญญาโท พธ.ม. (ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(2540)
ปริญญาตรี พธ.บ. (ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(2536)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ กาญจนพิมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ กาญจนพิมาย

อาจารย์

ปริญญาโท ศศ.ม. (ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553)
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2536)

อาจารย์ภูมิ สาทสินธุ์

อาจารย์ภูมิ สาทสินธุ์

อาจารย์

ปริญญาโท วท.ม. (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555)
ปริญญาตรี วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2550)
อาจารย์อรนุช แสงสุข
คุณวุฒิ – สาขาวิชา
ปริญญาโท ค.ม. (สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (2546)
ปริญญาตรี วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (2546)

อาจารย์อรนุช แสงสุข

อาจารย์อรนุช แสงสุข

อาจารย์

ปริญญาโท ค.ม. (สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (2546)
ปริญญาตรี วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (2546)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

จุดเด่นของหลักสูตร     

 1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการระหว่างสาระวิชาทั้ง 5 สาระ คือ สาระภูมิศาสตร์ ,  สาระประวัติศาสตร์ ,  สาระพระพุทธศาสนา  ,  สาระหน้าที่พลเมือง   และสาระเศรษฐศาสตร์   และดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยความร่วมมือของคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์  ทำให้สามารถผลิตบัณฑิตครูสาขาสังคมศึกษาที่มีความลุ่มลึกในเนื้อหาวิชาเอกและวิชาชีพครู  อีกทั้งนิสิตชั้นปีที่ 5  ที่ได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ฝึกการสอนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  การทำวิจัยในชั้นเรียน  ทั้งในโรงเรียนชั้นนำของประเทศและโรงเรียนสาธิตทั้ง 3  แห่ง  โดยมีการควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยอาจารย์นิเทศ 3 ฝ่าย  ได้แก่  อาจารย์นิเทศประจำโรงเรียน  อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ  และอาจารย์นิเทศก์การศึกษา 
 2. นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นนิสิตที่ได้รับการปลูกฝังทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ผ่านกระบวนการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมของหลักสูตร เช่น  โครงการบ่มเพาะความเป็นครูสังคม  เป็นต้น
 3. บัณฑิตที่จบไปสามารถสอบบรรจุในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ทำงานในวิชาชีพเกือบทั้งหมด

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครูระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และครูการศึกษานอกโรงเรียน
 2. นักวิจัยทางด้านการศึกษา 
 3. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
 4. นักพัฒนาชุมชนทางการศึกษา
 5. นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา