เลือกหน้า

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อาจารย์กฤติกา  ธรรมวิเศษ

อาจารย์กฤติกา ธรรมวิเศษ

อาจารย์

ปริญญาโท ศป.ม. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2556)
ปริญญาตรี ศป.บ. (นาฏศิลป์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2553)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์  จันทร์เขียว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ จันทร์เขียว

อาจารย์

ปริญญาเอก Ph.D. (Dance)
Manipur University (2017)
ปริญญาโท ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2547)
ปริญญาตรี ค.บ. (นาฏศิลป์)
สถาบันราชภัฏสุรินทร์ (2543)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง

อาจารย์

ปริญญาเอก ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (2557)
ปริญญาโท ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2546)
ปริญญาตรี ค.บ. (นาฏศิลป์)
วิทยาลัยครูสุรินทร์ (2524)

อาจารย์ยุวดี  พลศิริ

อาจารย์ยุวดี พลศิริ

อาจารย์

ปริญญาโท ศศ.ม. (การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2556)
ปริญญาตรี ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2554)

อาจารย์อัจฉรา  สุทธิสนธ์

อาจารย์อัจฉรา สุทธิสนธ์

อาจารย์

ปริญญาโท ศศ.ม. (การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น: กลุ่มรายวิชา
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (2561)
ปริญญาตรี ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทยศึกษา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (2556)

Our Partners

Ready to Make a Change?

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc. Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc.