เลือกหน้า

หลักสูตรศิลปะกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อาจารย์เกษราภรณ์ สุพรรณฝ่าย

อาจารย์เกษราภรณ์ สุพรรณฝ่าย

อาจารย์

คุณวุฒิ – สาขาวิชา
ปริญญาโท ศศ.ม. (การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (2559)
ปริญญาตรี ค.บ. (ศิลปศึกษา)
สถาบันราชภัฏสุรินทร์ (2538)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พิณศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พิณศรี

Health Coach

ปริญญาเอก ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (2557)
ปริญญาโท ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541)
ปริญญตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2532)
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2530)

อาจารย์ ดร.สนธยา มุลาลินน์

อาจารย์ ดร.สนธยา มุลาลินน์

อาจารย์

ปริญญาเอก ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (2558)
ปริญญาโท ศ.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)
ปริญญาตรี ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2533)

อาจารย์ ดร.อลงกต เพชรศรีสุก

อาจารย์ ดร.อลงกต เพชรศรีสุก

อาจารย์

ปริญญาเอก ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2562)
ป.บัณฑิต ศป.ม. (การสอนทัศนศิลป์และนฤมิตศิลป์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2544)
ปริญญาตรี ศป.บ. (จิตรกรรม)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2539)

อาจารย์สนธยา หยวกจังหรีด

อาจารย์สนธยา หยวกจังหรีด

อาจารย์

ปริญญาโท ศ.ม. (ทัศนศิลป์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554)
ปริญญาตรี ศป.บ. (ทัศนศิลป์ : ประติมากรรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2550)

สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

ให้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญทางการออกแบบ และสามารถใช้ความรู้ความชำนาญในการค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ตอบรับกับความเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย โดยใช้คุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน