เลือกหน้า

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ที่ตั้งของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ตั้งอยู่ที่อาคาร 38 เลขที่ 186 หมู่ที่ 1
ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ /โทรสาร 0 – 4451 -3369 โทรภายใน 0302

ประวัติความเป็นมา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เดิมคือวิทยาลัยครูสุรินทร์ได้รับสถาปนา เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 ในสังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ 36 แห่ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535  วิทยาลัยครูสุรินทร์จึงเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสุรินทร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 และจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก หน้า 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

We Rethought Everything

%

Corporate Rebranding

%

Website Redesign

Day Turnaround

Amazing Result

ปรัชญา

มาตรฐานวิชาการ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาสังคม และศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นองค์กรที่ใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน ควบคู่กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีวัฒนธรรมการประเมิน ตรวจสอบ มีความโปร่งใส
รับผิดชอบ และยุติธรรม บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะและความสามารถในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีพันธกิจหลัก 5 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านการผลิตบัณฑิต
  2. ด้านการวิจัย และงานสร้างสรรค์
  3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
  4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  5. ด้านการพัฒนาองค์กร
c

เอกลักษณ์

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล

อัตลักษณ์

คุณธรรมนำความรู้ สู่สัมมาชีพ

ส่งข้อความถึงเรา

11 + 10 =

แผนที่