ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ที่ตั้งของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ตั้งอยู่ที่อาคาร 38 เลขที่ 186 หมู่ที่ 1
ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ /โทรสาร 0 – 4451 -3369 โทรภายใน 0302

ประวัติความเป็นมา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เดิมคือวิทยาลัยครูสุรินทร์ได้รับสถาปนา เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 ในสังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ 36 แห่ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535  วิทยาลัยครูสุรินทร์จึงเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสุรินทร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 และจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก หน้า 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

We Rethought Everything

%

Corporate Rebranding

%

Website Redesign

Day Turnaround

Amazing Result

ปรัชญา

มาตรฐานวิชาการ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาสังคม และศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นองค์กรที่ใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน ควบคู่กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีวัฒนธรรมการประเมิน ตรวจสอบ มีความโปร่งใส
รับผิดชอบ และยุติธรรม บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะและความสามารถในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีพันธกิจหลัก 5 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านการผลิตบัณฑิต
  2. ด้านการวิจัย และงานสร้างสรรค์
  3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
  4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  5. ด้านการพัฒนาองค์กร
c

เอกลักษณ์

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล

อัตลักษณ์

คุณธรรมนำความรู้ สู่สัมมาชีพ

Mobile Site Boosted Sales By 50%

Mobile Refresh

The Challenge Vivamus ipsum velit, ullamcorper quis nibh non, molestie tempus sapien. Mauris ultrices, felis ut eleifend auctor

Rebuilt From the Inside Out

The Challenge Vivamus ipsum velit, ullamcorper quis nibh non, molestie tempus sapien. Mauris ultrices, felis ut eleifend auctor

Extensive Demographic Studies

The Challenge Vivamus ipsum velit, ullamcorper quis nibh non, molestie tempus sapien. Mauris ultrices, felis ut eleifend auctor