เลือกหน้า

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ที่ตั้งของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ตั้งอยู่ที่อาคาร 38 เลขที่ 186 หมู่ที่ 1
ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ /โทรสาร 0 – 4451 -3369 โทรภายใน 0302

ประวัติความเป็นมา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เดิมคือวิทยาลัยครูสุรินทร์ได้รับสถาปนา เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 ในสังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ 36 แห่ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535  วิทยาลัยครูสุรินทร์จึงเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสุรินทร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 และจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก หน้า 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

We Rethought Everything

%

Corporate Rebranding

%

Website Redesign

Day Turnaround

Amazing Result

ปรัชญา

มาตรฐานวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม พัฒนานวัตกรรม คุณธรรมนำความรู้ สู่การเป็นพลเมืองที่ดี

วิสัยทัศน์

องค์กรความเป็นเลิศทางวิชาการ  นักผสานเครือข่ายชุมชน วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(ความเป็นเลิศทางวิชาการ หมายถึง ความโดดเด่นทางวิชาการและหมายรวมถึงด้านศิลปวัฒนธรรม)

ค่านิยมองค์กร

คณะมีค่านิยมองค์กร เพื่อพัฒนาสู่เป้าหมาย คือ HUMAN for D

H  = Harmony & Happiness                         องค์กรแห่งความสุข

U  =  Unity                                                        องค์กรที่เป็นเอกภาพ

M  =  Management                                          องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี

A  =  Activeness & Achievement                    องค์กรที่ขยัน ตั้งใจ ทำงานเชิงรุก

N  =  New Creation                                           องค์กรแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

FOR  =                                                                 เพื่อ

D  =  Development                                            องค์กรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น

พันธกิจ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีพันธกิจหลัก 5 ด้าน ดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคม
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
3. การบริการวิชาการแก่สังคม และมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญา รักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล
5. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

c

เอกลักษณ์

วิชาการเด่น เน้นภูมิปัญญา นำพานวัตกรรมสู่สังคม

อัตลักษณ์

มีคุณธรรม คิดเป็น ทำเป็น รู้กาลเทศะ จิตสาธารณะ มีทักษะการสื่อสาร งามด้วยกิริยาวาจา หนักเอาเบาสู้ พร้อมทำงาน(Ready to Work) เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based Learning)

ส่งข้อความถึงเรา

9 + 3 =

แผนที่

thThai