คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยินดีต้อนรับ

มาตรฐานวิชาการ สร้างสรรค์คุณธรรม
ร่วมพัฒนาสังคม และศิลปวัฒนธรรม.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

human.srru.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดการเรียนการสอน โดยเปิดสอน หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ครุศาสตร์บัณฑิต ได้แก่ สาขาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การพัฒนาชุมชน ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ได้แก่ วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ซึ่งมีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายการประกันคุณภาพ

ที่อยู่ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งอยู่อาคาร 2 เลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-4451-3369 โทรภายใน 0302.

Subscribe

Contact

Just want to say hello? Send me an email or fill out the form below and we will get back to you ASAP.


+1 (123) 4567890

info@example.com

Twist Agency
Paltan Tower, Dhaka.