Select Page

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อาจารย์สิริลักษณ์  บุ้งทอง

อาจารย์สิริลักษณ์ บุ้งทอง

อาจารย์

ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2555)
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (2549)

อาจารย์จันจิรา  เซี่ยงฉิน

อาจารย์จันจิรา เซี่ยงฉิน

อาจารย์

ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2550)
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2547)

อาจารย์ศุภชัย  ภักดี

อาจารย์ศุภชัย ภักดี

อาจารย์

ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2551)
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (2549)

อาจารย์อธิพร  ประเทืองเศรษฐ์

อาจารย์อธิพร ประเทืองเศรษฐ์

อาจารย์

ปริญญาโท อ.ม. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2551)

อาจารย์ศิรประภา  สันตะวงศ์

อาจารย์ศิรประภา สันตะวงศ์

อาจารย์

ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2561)
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2556)

อาจารย์นิตยา  เรืองสุวรรณ

อาจารย์นิตยา เรืองสุวรรณ

อาจารย์

ปริญญาโท ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอนวิชาเฉพาะ
การสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2559)
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2556)

อาจารย์วิภาวัณย์  สาระทรัพย์

อาจารย์วิภาวัณย์ สาระทรัพย์

อาจารย์

ปริญญาโท ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน: การสอน
ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2560)
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2559)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย

 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ และวิวัฒนาการ ของภาษา วรรณกรรมไทย ตลอดจนศิลปะการใช้ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน อย่างมีวิจารณญาณภาควิชาภาษา ไทยมุ่งที่จะให้นักศึกษาได้รู้จักและตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยในทุก ๆ ด้าน จนเกิดความ ซาบซึ้งสามารถเป็นผู้นำในการศึกษาวิจัย เผยแพร่และถ่ายทอดสรรพวิทยาการ รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ทาง ภาษาไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การประกอบอาชีพ พัฒนาสังคม และประเทศชาติสืบไป

en_USEnglish