เลือกหน้า

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ

เรียน อาจารย์/บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน

ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมไพฑูรย์-เพิ่มศักดิ์ มีกุศล ชั้น ๗ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มากขึ้น

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมไพฑูรย์-เพิ่มศักดิ์ มีกุศล ชั้น ๗ ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมโครงการ

ในการนี้ ท่านใดมีเอกสารจะให้ผู้ทรงให้คำแนะนำให้มาลงจองเวลาเข้าพบกับนางปิยนุช ผมพันธ์

รายละเอียด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ หรือ คุณปิยนุช ผมพันธ์ 
โทรศัพท์ ๐๘๒-๗๕๕๓๔๖๐, ๐๔๔-๕๑๓๓๖๙