เลือกหน้า

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อาจารย์ ดร.สุภาสินี วิเชียร

อาจารย์ ดร.สุภาสินี วิเชียร

อาจารย์

ปริญญาเอก ปรด. (สารสนเทศศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2563)
ปริญญาโท ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2544)
ปริญญาตรี ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2539)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา  กูลรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์

อาจารย์

ปริญญาเอก ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2556)
ปริญญาโท ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
(2536)
ปริญญาตรี กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
(2530)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาล  ตุกพิมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาล ตุกพิมาย

อาจารย์

ปริญญาโท ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551)
ปริญญาตรี ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550)
ศษ.บ. (สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546)

อาจารย์ชลิตา คำหอม

อาจารย์ชลิตา คำหอม

อาจารย์

ปริญญาโท ศศ.ม. (การจัดการสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2551)
ปริญญาตรี ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2546)
ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2555)

อาจารย์กิติศักดิ์  จันฤาไชย

อาจารย์กิติศักดิ์ จันฤาไชย

อาจารย์

ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (2551)
ปริญญาตรี ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546)

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

สาขาสารสนเทศศาสตร์ได้ถูกปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร มาจากสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์เรียนเพื่อเป็นผู้บริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ ในรูปแบบต่างๆ เนื้อหาที่เรียนเกี่ยวข้องกับแหล่งบริการสารสนเทศต่างๆ โดยแหล่งหลักๆที่รวบรวมสารสนเทศไว้มากๆ ได้แก่ห้องสมุดนั่นเอง
วิชาเอกก็จะประกอบด้วยหลากหลายวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล อาทิสารสนเทศกับสังคม แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เครือข่ายห้องสมุดกับการเรียนรู้ การจัดเก็บการค้นคืนสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล
การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้บางมหาลัยอาจแยกเอกวิชาเลือกเพิ่มเติม เช่นสำนักงานอัตโนมัติ การเขียนเพื่อการสื่อสาร สารสนเทศสิ่งแวดล้อม การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดการเว็บเพจ การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สิ่งพิมพ์ชุมชน ฯลฯ